top of page

Regulamin

1. Cel imprezy

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Promocja Bukówca Górnego i Gminy Włoszakowice w Polsce.

2. Organizatorzy

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Bukówcu Górnym
Ul. Powstańców Wlkp. 112, 64-140 Włoszakowice
Nip; 6972270517 Regon 301301823
Bieg odbędzie się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Włoszakowice

3. Termin i miejsce

2 kwietnia 2023r Bukówiec Górny
Start, meta oraz biuro zawodów: Wiejski Dom Kultury, ul. Powstańców
Wielkopolskich 112, Bukówiec Górny
Bieg główny na dystansie 15km odbędzie się dnia 2 kwietnia 2023 roku start biegu o
godzinie 11.10 po ulicach Bukówca Górnego i Dłużyny.
Biegi młodzieżowe rozgrywane będą od godz.10.30.

4. Warunki uczestnictwa
Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są
świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu Sokoła oraz
że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości
co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik
zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. Dla
osób poniżej 18 roku życia wym
agana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież - legitymacja szkolna) celem kontroli daty
urodzenia. Dodatkowo uczestnicy Mistrzostw Polski Lekarzy zobowiązani są do
udokumentowania swojego zawodu przez okazanie stosownego dokumentu.
Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów odbywać się będzie w dniu zawodów od
godziny 7.30 do najpóźniej pół godziny przed startem danego biegu (patrz Program
zawodów).
W każdym biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem
elektronicznego pomiaru czasu przez. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma

CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w zawodach i
sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. 
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i
ukończenie biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w
imieniu organizatora.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika.

5. Program zawodów
godz. 07.30 - 10.15 - wydawanie numerów startowych
godz. 10.30 - start do biegu na 2 km
godz. 10.45 - start do biegu na 1 km
godz. 11.10 - start do biegu na 15 km
godz. 11.15 - start do biegu na 4 km
godz. 13.30 - uroczystość zakończenia

6. Dystanse i kategorie
Dystans 15km: 
Klasyfikacja generalna
Generalna kobiet, K 18-29 (2005-1994), K 30-39 (1993-1984), K 40-49 (1983-1974),
K 50-59 (1973-1964), K 60-69 (1963-1954), K 70 i więcej (1953-...), Generalna
mężczyzn, M 18-29 (2005-1994), M 30-39 (1993-1984), M 40-49 (1983-1974), M 50-
59 (1973-1964), M 60-69 (1963-1954), M 70-79 (1953-1944), M 80 i więcej lat (1943-
...)

Mistrzostwa Polski Lekarzy
Generalna kobiet, K 18-29 (2005-1994), K 30-39 (1993-1984), K 40-49 (1983-1974),
K 50-59 (1973-1964), K 60-69 (1963-1954), K 70 i więcej (1953-...), Generalna
mężczyzn, M 18-29 (2005-1994), M 30-39 (1993-1984), M 40-49 (1983-1974), M 50-
59 (1973-1964), M 60-69 (1963-1954), M 70-79 (1953-1944), M 80 i więcej lat (1943-
...)

Gmina Włoszakowice
Generalna kobiet, Generalna mężczyzn

Dystans 4km:
K 16-19 (2007-2004), OPEN K (2003-...), M 16-19 (2007-2004), OPEN M (2003-...)
Dystans 2km:
K 14-15 (2009-2008), M 14-15 (2009-2008), K 12-13 (2011-2010), M 12-13 (2011-
2010)

Dystans 1km: K 10-11 (2013-2012), M 10-11 (2013-2012), K 8-9 (2015-2014), M 8-9
(2015-2014)

7. Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia zawodników, zarówno biegu głównego jak i biegów młodzieżowych,
przyjmowane są na stronie internetowej  h
ttp://biegsokola.com i na profilu fb TG
Sokół Bukówiec Górny
przez firmę Maratończyk Pomiar Czasu . Podczas
rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24 do dnia 20 marca
2023r do godziny 23:59
po tym terminie płatność elektroniczna nie będzie możliwa.
Istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów tj. dnia 2 kwietnia 2023 roku w
godz. 7.30-10.00. w biurze zawodów( dostępne 20 pakietów) płatne gotówką. Opłata
raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Opłata startowa dla zawodników Biegu Głównego na 15 km
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 20 marca
2023 roku do godziny 23:59 uiszczą opłatę startową w wysokości 50 zł. Uczestnik po
dokonaniu opłaty znajdzie się na liście startowej.
Zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów opłacą opłatę startową w wysokości 100
zł. do wyczerpania numerów startowych.(20 pakietów). Zawodnicy którzy ukończyli
70 lat (rocznik 1953 i starsi) uiszczą opłatę startową na konto w wysokości 30zł, w
dniu zawodów będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł.
Limit zawodników został ustalony na 400 osób. W przypadku większej ilości
zgłoszeń, pierwszeństwo udziału w imprezie sportowej będą mieli zawodnicy, który
jako pierwsi dokonają opłaty startowej na konto organizatora. 
Opłata startowa dla zawodników biegu na 4km
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 20
marca 2023 roku (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) uiszczą opłatę
startową w wysokości 30 zł.  Uczestnik po dokonaniu opłaty znajdzie się na liście
startowej.
Opłata startowa dla zawodników biegów młodzieżowych (2km, 1 km)
Zawodnicy, którzy dokonają płatności na konto organizatora do dnia 20 marca
2023 roku (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) uiszczą opłatę startową w
wysokości 15 zł.  Uczestnik po dokonaniu opłaty znajdzie się na liście startowej.

8.Zwroty i reklamacje
Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne

9. Nagrody
W biegu głównym na dystansie 15km zawodnicy otrzymują nagrody:

 • za miejsca 1-3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują

       puchary i nagrody pieniężne,

 • w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchary za miejsca 1-3;

 • w Mistrzostwach Polski Lekarzy za miejsca 1-3 w kategorii generalnej kobiet i
  mężczyzn zawodnicy otrzymują medale MPL oraz nagrody rzeczowe, w
  kategoriach wiekowych nagradzane będą miejsca 1-3 medalami oraz nagrodami
  rzeczowymi,

 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal i pakiet startowy

 • w kategorii GMINNEJ puchary i upominek za miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn dla mieszkańców gminy Włoszakowice.

 • W biegu na dystansie 4 km zawodnicy otrzymują nagrody:

 • w kategoriach K-19 i M-19 zwycięzcy otrzymają puchary za miejsca 1-3,

 • w kategorii OPEN puchary za miejsca 1-3 w kategoriach K i M,

 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal i pakiet startowy

       W biegach na dystansach 1 i 2 km zawodnicy otrzymują:

 • zwycięzcy każdej kategorii otrzymają puchary za miejsca 1-3,

 • każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal.

10. Zasady bezpieczeństwa
Bieg zostanie przeprowadzony wg zasad zamieszczonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i zachowaniem następujących zasad higieny:

 •  przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce,

 • dla osób korzystających z obiektu wyznaczone są właściwe toalety damskie i
  męskie ( w danej chwili może przebywać 1 osoba),

 • brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców wewnętrznych) za
  wyjątkiem toalet,

 • w Biurze Zawodów należy zachować dystans społeczny.

11. Postanowienia końcowe

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.

 • Organizator zapewnia szatnie-przebieralnie, szatnie depozytowe.

 • Organizator zapewnia toalety i natryski przed i po starcie.

 • Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na
  piersiach. Zawodnicy każdego biegu otrzymają chip pomiarowy przymocowany do
  numeru startowego.

 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe
  adekwatne do danej dyscypliny.

 • Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Po zakończonym biegu organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli
  daty urodzenia uczestników biegów młodzieżowych.

 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora TG "Sokół" w Bukówcu Górnym.

12. Ochrona danych osobowych
Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Towarzystwo
Gimnastyczne "Sokół" w Bukówcu Górnym. Dane osobowe będą przekazane firmie
Maratończyk Pomiar Czasu w celu przeprowadzenia zapisów oraz pomiaru czasu.
Udostępnione dane osobowe uczestników Biegu przetwarzane będą zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej RODO), w celu: przeprowadzenia Biegu tj.: 1) rejestracji uczestnika, 2)
wyłonienia i prezentacji uczestników, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich
danych osobowych publicznie, przez konferansjera na mecie biegu, 3) prezentacji list
startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, bez
ograniczenia czasowego na stronie biegu, maratonypolskie.pl i Maratończyk Pomiar
Czasu, 4) prezentacji list startowych w biurze zawodów w zakresie: imię, nazwisko,
miejscowość 5) weryfikacji uczestnika imprezy w biurze zawodów, w tym także
ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona
odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego, 6) informacyjnym,
statystycznym i archiwalnym Organizatora, Podstawą prawną przetwarzania danych

osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2 jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). W związku z faktem,
że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez
uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej
wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób: 1) poprzez
przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby
Administratora Danych Osobowych, 2) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w
Biurze Zawodów. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez
Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia
obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z
wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do
powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej w
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody. Osobie
której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują
następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych
Osobowych: 1) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 2)
prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 3) prawo żądania
usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 4) prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
(art. 21 RODO), 6) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 7)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Biegu

13. Trasa i dystanse
Dystans: 15 km.

37 Bieg Sokoła TRASA 15 km

DYSTANS 15Km
Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112,
Bukówiec Górny.
Trasa: Bukówca Górnego –
ul. Powstańców Wlkp, Machcińska, Ludwika Marcinka,
Drzymały, Grotnicka, Powstańców Wlkp., Machcińska, Ludwika Marcinka, Dłużyńska,
do Dłużyny – ulicami:  Bukówiecka, Strażacka, Kościelna, Szkolna, Strażacka,
Bukówiecka do Bukówca Górnego – ul. Dłużyńską, Drzymały*, Grotnicka,
Powstańców Wlkp. do mety.
Trasa asfaltowa, oznakowana co 1 km, ulice z ograniczonym ruchem
samochodowym. Punkt odżywiania i odświeżania na 4km, 8km i 12 kilometrze trasy.

Dystans: 4 km.

DYSTANS 4Km
Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112,
Bukówiec Górny.
Trasa: ul. Powstańców Wlkp, Machcińska, Ludwika Marcinka, Drzymały, Grotnicka,
Powstańców Wlkp. do mety.

Dystans: 2 km.

DYSTANS 2Km
Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112,
Bukówiec Górny.
Trasa: ul. Powstańców Wlkp, Machcińska, Ludwika Marcinka, Telesfora Śliwy,
Powstańców Wlkp. do mety.

Dystans: 1 km.

DYSTANS 1Km
Start i meta: ulica przy Wiejskim Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 112,
Bukówiec Górny.
Trasa: ul. Powstańców Wlkp, Dłużyńska, Ludwika Marcinka, Telesfora Śliwy,
Powstańców Wlkp. do mety.

bottom of page